Huishoudelijk Reglement

Opgemaakt door het bestuur in november 2011
Goedgekeurd door de ALV in oktober 2012
Goedgekeurd door de ALV in oktober 2013
Goedgekeurd door de ALV in oktober 2014
Gewijzigd door het bestuur en goedgekeurd door de ALV in oktober 2015
Gewijzigd door het bestuur en goedgekeurd door de ALV in oktober 2016
Gewijzigd door het bestuur en goedgekeurd door de ALV in oktober 2017
Goedgekeurd door de ALV in oktober 2018


Artikel 1. Lidmaatschap en lessen

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

Lidmaatschap

Dance 2.0 kent twee vormen van lidmaatschap. Ten eerste het reguliere lidmaatschap, ten tweede het STUdance alumni lidmaatschap. Regulier lidmaatschap geeft recht op:

 • inschrijven voor lessen van Dance 2.0,
 • participatie aan activiteiten georganiseerd door Dance 2.0,
 • stemrecht in Dance 2.0 Algemene Leden Vergadering.

STUdance alumni lidmaatschap geeft naast het bovenstaande ook recht op:

 • meedoen aan de STUdance reünie,
 • het ontvangen van de STUdance danceflash,
 • 2x per jaar een alumniborrel,
 • Mogelijkheid tot participatie aan activiteiten georganiseerd door STUdance.

Ieder lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Ieder jaar wordt tijdig een lid hierop geattendeerd en de mogelijkheid tot schriftelijke opzegging gegeven. Een opzegging kan gedaan worden tot uiterlijk vier weken voor het einde van het boekjaar. Aangaan van een lidmaatschap is op elk moment van het boekjaar mogelijk. Opzegging dient schriftelijk te worden ingediend bij het bestuur van de vereniging.

Lessen

In vier blokken zullen er danslessen aangeboden worden. Er wordt naar gestreefd de lessen 1,5 uur te laten duren. Het is mogelijk je per blok voor danslessen in te schrijven.

Vanuit het bestuur zal een e-mail uitgaan over de inschrijving, vanaf dat moment kan er voor lessen worden ingeschreven. De plaatsing voor lessen zal geschieden door middel van loting. Hierop is een voorrangsregeling van toepassing.

1 Bestuursleden: maximaal twee per les met voorrang (les van eerste voorkeur)
2 Leden die afgestudeerd en/of 25+ zijn / alumnileden
3 Nieuwe leden die afgestudeerd en/of 25+ zijn / alumnileden
4 Plaatsing bij meerdere lessen leden die afgestudeerden/25+ zijn / alumnileden
5 Overige leden
6 Overige nieuwe leden
7 Plaatsing bij meerdere lessen overige leden

Na de sluiting van de inschrijvingen is het alleen voor nieuwe leden mogelijk later in te stromen, mits goedgekeurd door het bestuur. Het bestuur bepaalt welke kosten hieraan verbonden zijn. De vereniging is niet aansprakelijk voor letsel opgelopen tijdens lessen en activiteiten van de vereniging.


Artikel 2. Contributie en lesgeld

Contributie

De contributie van beide soorten lidmaatschap wordt elk jaar door de penningmeester bepaald en goedgekeurd tijdens de ALV als onderdeel van de begroting.

Lesgeld

Het lesgeld wordt elk blok door de penningmeester bepaald. Door inschrijving voor lessen is men verplicht het lesgeld te betalen. Er is geen restitutie van het lesgeld mogelijk. Ook betaling per les is niet mogelijk, proeflessen uitgezonderd. Na plaatsing in de les dient het lesgeld uiterlijk voor de aanvang van de tweede les (proefles telt niet mee) van het blok betaald te worden.


Artikel 3. Verantwoordelijkheden en taken bestuursleden

Volgens de statuten zijn er altijd ten minste drie bestuursleden, namelijk de voorzitter, penningmeester en secretaris. Hun functies zijn als volgt:

Voorzitter:

 • Toezicht en naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement
 • Externe contacten
 • Opstellen en leiden van de agenda van de vergaderingen
 • Begeleiding docenten
 • Algemene coördinatie
 • Toezicht en naleving van het alumnibeleid

Penningmeester:

 • Het bijhouden van de kas en het kasboek
 • Het verzorgen van financiële jaarstukken
 • Contributie en lesgeld innen
 • Het bewaken van de Algemene Begroting
 • Verantwoordelijk voor subsidies en sponsoring

Secretaris:

 • Verzorgen inkomende en uitgaande post
 • Het bijhouden van de ledenadministratie
 • Het bijhouden van het archief
 • Toezicht houden op en zorgdragen voor de enquête
 • Het opstellen van het secretarieel jaarverslag
 • Zorgdragen voor de notulen

PR-functionaris:

 • Het bijhouden van de website en sociale media
 • Het schrijven en versturen van ’t Postduifje
 • Verzorgen van alle andere vormen van Dance 2.0 promotie

Vicevoorzitter

 • Contact met alumnileden
 • Organiseren van activiteiten
 • Vervullen van de taken van de voorzitter, indien de voorzitter afwezig is
 • Alle taken omtrent de optreedgroep
 • Zorg dragen voor locatie

Het bestuur is vrij om de bestuurstaken anders te verdelen over de bestuursfuncties. Indien een bestuursfunctie niet vervuld kan worden omdat er te weinig aanmeldingen zijn, worden de taken van deze functie verdeeld onder de overige bestuursleden.


Artikel 4. Docenten

Het bestuur is verantwoordelijk voor het zoeken en aanstellen van docenten.
Deze lessen zullen door een professionele docent of docent in opleiding gegeven worden. Het is hierbij mogelijk dat er voor elk blok 1 of meerdere docenten ingehuurd worden.


Artikel 5. Algemene Ledenvergadering (ALV)

Binnen drie maanden na afloop van elk boekjaar wordt een ALV gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit. Aan de hand van de benodigde documenten legt het bestuur verantwoording af van het in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid. Tevens legt het bestuur de begroting en de jaardoelen uit het beleidsplan voor het komend boekjaar voor aan de aanwezige leden.

Het financieel jaarverslag en de begroting dienen binnen drie maanden na het einde van het boekjaar te zijn vastgelegd in de vorm waarin het gepresenteerd gaat worden op de ALV.

Het bestuur, adviesraad en de commissies worden officieel goedgekeurd en geïnstalleerd tijdens de ALV, indien deze al bekend zijn gemaakt door het bestuur.

Veranderingen in het Huishoudelijk Reglement (HR) dienen goedgekeurd te worden door tweederde van alle aanwezige leden, met een minimum van 3 leden buiten het bestuur om.

Uiterlijk een week voor de ALV moeten de begroting, de afrekening, eventuele wijzigingen in het HR en de agenda worden verstuurd naar de leden. Binnen een week na de ALV moeten de notulen verstuurd worden naar de leden.


Artikel 6a. Adviesraad

Het doel van de adviesraad is: Erop toezien dat het statutaire doel en het beleidsplan van dat jaar nagestreefd worden.

De adviesraad bestaat uit 2-5 leden waarvan minimaal 2 oud-bestuursleden. Alle AVR-leden moeten per jaar opnieuw worden aangenomen door de ALV.

De adviesraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur.

Bij uitgaven en investeringen vanaf €1000 moet het bestuur eerst overleggen met de adviesraad.

Leden van de adviesraad moeten minimaal 1 blok danslessen volgen bij Dance 2.0 of 2 activiteiten bijwonen per dansjaar. De adviesraad moet vertegenwoordigd zijn bij de ALV.

Artikel 6b. Kascommissie

Het doel van de kascommissie is: controleren en goedkeuren van de begroting en afrekening.

De kascommissie bestaat uit 2-3 leden, waarvan minimaal één oud-penningmeester. Alle commissieleden moeten per jaar opnieuw worden aangenomen door de ALV.

Leden van de kascommissie moeten minimaal 1 blok danslessen volgen bij Dance 2.0 of 2 activiteiten bijwonen per dansjaar. De commissie moet vertegenwoordigd zijn bij de ALV.

Artikel 6c. Overige ondersteunende commissies

Het bestuur kan zich beroepen op inzet van leden die zich eventueel samenvoegen in een commissie. Een commissie richt zich altijd op ondersteunende taken.

Een commissie zal worden gecoördineerd door een bestuurslid.


Artikel 7. Slotbepaling

In zaken waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet of in die gevallen waarin verschil van mening bestaat over de uitleg van het huishoudelijk reglement beslist het bestuur.